Festival Walk >   Clarins     >

【Clarins X changeNOW 守護美麗星球🌏】   【Clarins X changeNOW 守護美麗星球🌏】

今年Clarins 會再與志同道合嘅伙伴changeNOW合作一齊提升環保意識🌏!Clarins致力保護生物多樣性🌱,多年來都採用可持續發展嘅有機耕作方法種植並採用自家種植嘅植物作為產品嘅成分。我哋期望喺2025年之前,達至80% 產品原材料來自有機植物萃取🌿! #Clarins #ClarinsHK #ClarinsWeCare #changeNOW2021 #生物多樣性