Festival Walk >   Clarins     >

【Clarins X changeNOW X 妳👯‍♀️ 美麗責任🌱】   【Clarins X changeNOW X 妳👯‍♀️ 美麗責任🌱】

知唔知道Clarins、changeNOW同埋妳有乜嘢共通點😌?就係大家都同樣熱愛地球🌏💚Clarins同changeNOW已經第三次合作,通過一系列關於環保概念、可持續發展及保護生命多樣性嘅演講,提升大眾對呢啲議題嘅關注,並分享Clarins喺呢方面所作出嘅努力🥰!妳都快啲同Clarins一齊為環保出一分力啦!💪🏻 #ClarinsHK #ClarinsWeCare #changeNOW2021 #生物多樣性