Festival Walk >   Watson's     >

【鍊成#AsiaNo1 嘅秘訣🤩! 】   【鍊成#AsiaNo1 嘅秘訣🤩! 】

要連續1⃣1⃣年成為第一個人護理店/藥房品牌*,除咗以客為本😍當然仲有唔少法寶!等屈臣氏團隊💪話你知秘訣啦😍!
#hkwatsons #LookgoodFeelgreat #AsiaNo1Brand #11YearsRunning #Thankyou
*《Campaign Asia-Pacific/ Nielsen》2019年「亞洲一千最佳品牌」逾八千名遍布14個亞太區市場受訪者網上市場調查結果。