Festival Walk >   Watson's     >

【No Lipstick!💄 No Life!💋 】    【No Lipstick!💄 No Life!💋 】

女人👩可以唔化妝,但唔可以唔搽唇膏💋!留言話我哋知您有幾多支唇膏💄,齊齊做Lipstick Queen 👸。 即日起至29日,嚟指定分店仲有更多靚靚驚喜等緊你😍: #hkwatsons #LookGoodFeelGreat #watsonsbeauty #internationallipstickday *優惠均以單一發票及折實價計算,受條款及細則約束,詳情請向店員查詢。 展开