Festival Walk >   Watson's     >

【瘋狂激筍優惠👶🏻BBHolic 星期四】   【瘋狂激筍優惠👶🏻BBHolic 星期四】

星期四又嚟啦,記住緊貼住屈臣氏電子商店!📢今日購買精選嬰幼兒產品滿$600仲即減$100 👉🏻 #hkwatsons #屈臣氏電子商店 #優惠 #BBHolic星期四 #瘋狂激筍優惠