Festival Walk >   Watson's     >

【🐉端午節快樂🐉! 】   【🐉端午節快樂🐉! 】

又嚟到最熱血嘅節日—端午節,你會落力1⃣扒龍舟🐲2⃣幫龍舟健兒打氣💪定係會3⃣落力食糉呢🤣?#watsonshealth提提你,小食多滋味,唔好食太多啊😂食完記得飲杯熱茶幫助消化🍵!嚟緊我哋會有更多健康資訊帶俾你,記得密切留意喇😍!
#hkwatsons #LookgoodFeelgreat #WatWeCare #WeCareAboutYou #端午節