Festival Walk >   Parsons Music     >

《獨一???真係無二……》 小編上星期提到意大利珍品鋼琴FAZIOLI,佢地製作一絲不苟。   
《獨一???真係無二……》 小編上星期提到意大利珍品鋼琴FAZIOLI,佢地製作一絲不苟。最近佢地出咗條新宣傳片,以貝殼為題;比喻 FAZIOLI嘅每一台出品都係獨一無二,拍得極有水準,大家一定要睇吓! 更多FAZIOLI鋼琴資料: #美妙的fazioli琴聲 #柏斯音樂 #ParsonsMusic See more