Festival Walk >   McDonald’s     >

麥當勞,連續八日驚喜優惠-Day 6 「十蚊兩個,十蚊兩個~」 點解隻鸚鵡今日都不斷重覆同一句說話?   
麥當勞,連續八日驚喜優惠-Day 6 「十蚊兩個,十蚊兩個~」 點解隻鸚鵡今日都不斷重覆同一句說話?... 原來今日(1月6日)11點後嚟麥當勞,$10就買到兩個火腿扒芝士漢堡~ 個個都想買,連雀都跟住叫! 得今日咋!手快有手慢冇。 聽日(1月7日) $10歎大大啖脆辣雞扒。 #麥當勞連續八日驚喜優惠Day6 #麥當勞 #十蚊兩個火腿扒芝士漢堡梗係個個都想要啦 #密切留意之後嘅優惠啦 #優惠日日不同每款只限一日 詳情請Click入( ) 睇下啦 =================================== 🍟想要手機點餐、優惠券同營養資料?立即下載: 展开