Festival Walk >   Broadway     >

【百老滙小隊坐住Star Wars飛氈與你翱翔天際】   【百老滙小隊坐住Star Wars飛氈與你翱翔天際】

地球人有個故事講述一個阿拉伯人擁有一張能夠飛天嘅魔氈!而百老滙小隊都喺外太空為大家帶嚟Star Wars毛氈,屋企鋪咗佢每日都好似星際漫遊一樣,咁Relax咁Free啦! Star Wars造型禮品傳送門: #百老滙小隊誤闖地球 #百老滙小隊 #齊齊支持百老滙小隊 #重返外太空 #StarWars #星級禮品
#BroadwayHK #broadwaylifestyle #Broadway百老滙 #您專業的電器顧問 展开