Festival Walk >   Broadway     >

【百老滙小隊學習地球文化之「飯碗」!】   【百老滙小隊學習地球文化之「飯碗」!】

自從百老滙小隊落咗嚟地球之後,每日都通過翻譯機學習不同嘅地球文化,今日又學到新嘢啦!就係「飯碗」嘅重要性呀!原來佢除咗係地球人用嚟食飯嘅器皿,仲有寓意,就係代表打工仔有冇飯開咁解!咁掂啦!新一年,百老滙小隊祝各位有咗呢套Star Wars飯碗套裝之後,日日有飯開,新年快樂! #新年快樂 #飯碗 #地球人文化 #百老滙小隊誤闖地球 #百老滙小隊 #齊齊支持百老滙小隊 #重返外太空 #StarWars #星級禮品 #聖誕節 #聖誕禮物
#BroadwayHK #broadwaylifestyle #Broadway百老滙 #您專業的電器顧問